ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Design Hét Győr 2018 (DHGY) rendezvénysorozat kapcsán a Terasz Csoport Egyesület (TCSE) kezeli a jelentkezők alábbi személyes adatait: név, elérhetőségi adatok, valamint a jelentkező által megadott további személyes adatok.

Az adatkezelés célja a részvételi feltételeknek való megfelelés megállapításához, valamint a velük való kapcsolatfelvételhez szükséges adatok biztosítása.

Az elutasított jelentkezők adatait a TCSE a döntést követő 1 hónapon belül törli.

A rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők esetében az TCSE kezeli továbbá az együttműködési megállapodáson vagy másképp megadott kapcsolattartói adatokat és aláírást, magánszemély jelentkező esetében továbbá a bankszámlaszámot is.

A rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők nevét és elérhetőségi adatait a TCSE átadja a DHGY 2018 projektstábjának (kurátor, projektvezető és projektmanager), továbbá a lebonyolításban részt vevő további személyeknek (pl. fotós, grafikus, nyomda, fordító, korrektor), akik/amelyek kiválasztása még folyamatban van. A rendezvénysorozaton részt vevők személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek átadásra, de a nevüket és az elérhetőségi adataikat a TCSE megjelenteti a kétnyelvű programfüzetben és a DHGY 2018 honlapján.

Az adatkezelés célja a rendezvénysorozat iránt érdeklődők tájékoztatása, a részt vevők és munkáik megismerhetőségének biztosítása, a befizetés igazolása, az esetleges ellenőrzésekhez az adatok rendelkezésre állása. A rendezvénysorozathoz kapcsolódó szakmai dokumentumokat a TCSE maradandó értékű iratként, pénzügyi dokumentumokat az ellenőrzések lefolytathatóságának idejéig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkezők hozzájárulása, a rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők esetében a hozzájárulásra tekintettel a TCSE-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR1 4. cikk 11 pontja, 6. cikk (1) bek. a) és c) pontjai, (2)-(3) bek., 7. cikk].

A hozzájárulás visszavonása esetén – amennyiben a személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs – az TCSE az adatot törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét. Az adatszolgáltatás nem kötelező, de annak elmaradása esetén a jelentkezőnek a rendezvénysorozaton való részvételre való kiválasztása nem lehetséges. A TCSE automatizált döntéshozatalt eljárása során nem alkalmaz. A külön dokumentumban foglalt tájékoztató megismerését követően adott hozzájárulás esetén a TCSE további kapcsolattartásra (hírek, tájékoztatások küldése, figyelemfelhívás további rendezvényekre, stb.) kezeli, a külön tájékoztatóban foglalt módon.

A személyes adatok adatkezelője a Terasz Csoport Egyesület (elérhetőségei: 9022 Győr, Stelczer Lajos utca 3. fsz. 3., központi telefonszám/fax-szám: 06-96/312-799, központi e-mail cím: info@teraszcspoport.hu)

Bármely jelentkező kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Aki úgy véli, hogy személyes adatai a TCSE általi kezelése miatt sérültek a jogai, a TCSE-hez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelmével.